เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed วัสดุสำนักงาน (กองคลัง)
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง)
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านคำสมบูรณ์ หมูที่ 3 จำนวน 3 สาย
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed วัสดุสำนักงาน(กองคลัง)
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป บ้านนาขาม หมู่ที่ 7 สายหน้าบ้าน นายสมพิศ ไชยฤทธิ์ ถึง หน้าบ้านนางชม เพชรสมบัติ
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโสกโพธ์ หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านบึงเจริญ หมู่ที่ 8 สายบ้านนายเปื้อง แก้วพิลา ถึง สวนยางนางหนู ยอดสำโรง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 สายหน้าบ้านนางหนู ชาไทย
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ถึง บ้านทรายทอง ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนสวนปอเหนือ หมู่ที่ 14 สายหน้าบ้านนายทิพย์ แถลงศรี
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านเทพบันดาล หมู่ที่ 15 สายหน้าบ้านนางบุญโฮม อาจฉกรรจ์
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed โครงการก่อสร้างห้องน้ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 27 ตรางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบเทศบาลตำบลบึงงามกำหนด)
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed โครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 16 สายข้างสวนยางพารานายดาวเทียม โทเสริฐ ถึง สวนยางพารานายปราณี ลุนอุบล
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโสกโพธิ์ ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed โครงการปรับปรุงผิวราจรคอนเกรีตเสริมเหล็กเป็นแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวนปอ หมู่ที่ 6 สายหน้าบ้านนายชัยยงค์ ปัททุมหน้าบ้านนายนิวัตน์ ชายขาว
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บ้านโสกโพธิ์ สายข้างโรงน้ำดื่มชุมชนถึงสวนนายธวัชชัย ปานาง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบึงงาม
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกาะดอนโพธิ์ โดยติดตั้งโคมไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านนาขาม สายสามแยกข้างบ้าน นางสมยศ ดพธิ์ภา ถึงสะพานทางหลวงชนบท
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพบันดาล หมูที่ 15 ถึงบ้านโนนสวนปอ หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม (สายบ้านโนนสวนปอเหนือ หมู่ที่ 14 บริเวณหน้าวัดหนองโสน)
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรั๙ญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อต่างๆ(สำนักปลัด)
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมาดำเนินการเช่าพื้นที่เว็ปไซต์ โดเมนเนม http//burngghamdla.go.th ของเทศบาลตำบลบึงงาม ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ค่าวัสดุก่อสร้าง เงินอุดหนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนนสวรรค์ บริเวณห้วยบ่อบาง ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed โครงการจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 16 สายข้างสวนยางนายดาวเทียม โทเสริฐ
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 16 สายข้างศาลาประชาคม
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed โครงการกาอสร้างถนน คสล. บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 16 เส้นหน้าบ้านนายจำเริญ วงศ์มณี
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed โครงการก่่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านเทพบันดาล หมู่ที่ 15 สายหน้าบ้าน นางบล ผลจันทร์ ถึงบ้านโสกพอกหมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณลำห้วยหนิง ตำบลบึงโขงหลง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม สำนักปลัด
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ค่าวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด)
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดคำสมบูรณ์และเกาะดอนโพธิ์
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ 2566 เทศกาลปีใหม่,เทศกาลสงกรานต์
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเหมาบริการ จ้างออกแบบและคำนวณโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างออกแบบและคำนวณโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
1 - 50 (ทั้งหมด 120 รายการ) 1 2 3