messager
 
เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสายสมร ปากดี
ปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
สายด่วนผู้บริหาร : 081-9746405
นางสาวปัทมาภรณ์ ศรีใส
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
สายด่วนผู้บริหาร : 0995329415
นางสัมลี สีพอ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวนปอ ครู คศ.๒
สายด่วนผู้บริหาร : 0849523815
นางธีราภรณ์ ศรีบุญจันทร์
ครู
สายด่วนผู้บริหาร : 0928096601
นางสางจันทรา วรรณขาม
จ้างเหมาตามภารกิจครูผู้ช่วยสอน
สายด่วนผู้บริหาร : 0872179503
นายสมเพชร อนุตยา
ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานทั่วไป)
สายด่วนผู้บริหาร : 0877803211
นางสาวกัญนิชา เบ้าทอง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสมบูรณ์ ครู คศ.๑
สายด่วนผู้บริหาร : 0801707816
นางสาวประสิทธิ์ จิตจักร
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกโพธิ์ครู
สายด่วนผู้บริหาร : 0898287694
นางสาวปวีณา แสงคำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางจันทร์เพ็ญ ไปพะนา
ครู
สายด่วนผู้บริหาร : 0872358353
นางสาวจุฑามาศ ช่วงไชย
จ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก
สายด่วนผู้บริหาร : 0959976239
นางสาวสุไลพร แสงบุตร
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
สายด่วนผู้บริหาร : 0655478958
นางสาวปรีดียาภรณ์ แสนโคตร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สายด่วนผู้บริหาร : 0933465298