ชื่อเรื่อง : รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)