ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพบันดาล หมูที่ 15 ถึงบ้านโนนสวนปอ หมู่ที่ 6