ประกาศเทศบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถื่น เทศบาลตำบลบึงงาม
ประกาศเลือนสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลเทศบาลตำบลบึงงาม