แหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้ กลุ่มแม่บ้านแปรรู้ผลิตภัณฑ์ จากปลา ซึ่งรับซื้อปลาจากชาวบ้านที่หาปลาเป็นอาชีพ เป็นการส่งเสริมและสนุบสนุนอาชีพชาวบ้าน

 

 

เทศบาลตำบลบึงงามได้ดำเนินกิจกรรม เศรษฐิจพอเพียง เป็นส่วนตัวอย่างที่ประชาชนหรือผู้ทีสนใจสามารถมาเรียนรู้ได้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ ข้าราชการ พนักงานช่วยการทำ และเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มเติม