สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

แบบสรุปผลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

แบบสรุปผลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

แบบสรุปผลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560

แบบสรุปผลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561

แบบสรุปผลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

แบบสรุปผลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561

แบบสรุปผลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2561

แบบสรุปผลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561

แบบสรุปผลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

แบบสรุปผลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561

แบบสรุปผลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561

แบบสรุปผลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2561