วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  1. วิสัยทัศน์ (Vision)

บึงงามเมืองน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม

ผู้นำการศึกษา  พัฒนาเศรษฐกิจ

พิชิตความยากจน  ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงบูรณาการ

 2.พันธกิจ (Mission)

2.1  ก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาการคมนาคมขนส่ง  การไฟฟ้า  และผังเมือง

2.2  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  พัฒนา  สาธารณูปโภค  แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

2.3  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพ  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ  ให้มีความเข้มแข็ง

2.4  ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ

2.5  พัฒนาการมีส่วนร่วมชองประชาชน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2.6  พัฒนาสวัสดิการสังคม และการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

2.7  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

2.8  พัฒนาคุณภาพชีวิตทรัพย์สิน  และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

2.9  พัฒนาสาธารณสุขของชุมชน

2.10  พัฒนาการศึกษาของชุมชน

2.11  ส่งเสริมศิลปวัฒธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.12  พัฒนาคุ้มครองดูแล  รักษาป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.13  ส่งเสริมการทอ่งเที่ยงเชิงอนุรักษ์

2.14  พัฒนาประชาธิปไตย  และความเสมอภาค

2.15  บริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพ  การให้บริการต่าง ๆ  ของเทศบาลตำบลบึงงาม