การบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน      

  1. การคมนาคม         

ถนนคอนกรีต    จำนวน  16,229  เมตร      คิดเป็นร้อยละ   35

ถนนลูกรัง        จำนวน  30,790  เมตร      คิดเป็นร้อยละ   65

  1. การคมนาคมโทรเลข

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข           –         แห่ง

สถานีโทรคมนาคม                  –         แห่ง

โทรศัพท์สาธารณะในหมู่บ้าน       6        ตู้                                                                     การมีไฟฟ้า 

ไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง  10 หมู่บ้าน

ประชากรที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน  1,439  ครัวเรือน  และอีก 142  ครัวเรือน  ไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึง

หมู่ที่ บ้าน จำนวนครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้า

ยังไปไม่ถึง

หมายเหตุ
ม.3 บ้านคำสมบูรณ์ 303 302 1 สาย 034
ม.4 บ้านโสกโพธิ์ 200 191 9 สาย 008
ม.5 บ้านโสกพอก 178 160 18 สาย 009
ม.6 บ้านโนนสวนปอ 189 189 สาย 019-020
ม.7 บ้านนาขาม 82 80 2 สาย 021
ม.8 บ้านบึงเจริญ 108 92 16 สาย 035
ม.10 บ้านโนนสวรรค์ 169 105 64 สาย 024
ม.14 บ้านโนนสวนปอเหนือ 152 152 สาย 020
ม.15 บ้านเทพบันดาล 93 89 4 สาย 021
ม.16 บ้านห้วยหินลาด 107 79 28 สาย 079
รวม 1,581 1,439 142  

          ตารางที่  4  แสดงข้อมูลจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม ปี พ.ศ. 2558

แหล่งน้ำธรรมชาติ                                          

ลำน้ำ/ลำห้วย                       12      แห่ง

บึง หนอง และอื่น ๆ       5        แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  

บ่อน้ำตื้น                   50      แห่ง

บ่อบาดาล                  10      แห่ง

สระน้ำ                               แห่ง

อื่น ๆ ถังเก็บน้ำฝน        34      แห่ง

น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค(ระบบประปาหมู่บ้าน)    

มีระบบประปาหมู่บ้านแล้ว 10  หมู่บ้าน (รายละเอียดจำนวนหมู่บ้านและครัวเรือนที่

ใช้น้ำประปา ดังตารางที่ 5)

หมู่ที่ บ้าน จำนวนครัวเรือน ใช้น้ำประปา ไม่ใช้น้ำประปา หมายเหตุ
ม.3 บ้านคำสมบูรณ์ 303 221 82
ม.4 บ้านโสกโพธิ์ 200 149 51
ม.5 บ้านโสกพอก 178 156 22
ม.6 บ้านโนนสวนปอ 189 125 64
ม.7 บ้านนาขาม 82 68 14
ม.8 บ้านบึงเจริญ 108 108 ใช้น้ำบาดาลเจาะเอง
ม.10 บ้านโนนสวรรค์ 169 91 78
ม.14 บ้านโนนสวนปอเหนือ 152 121 31
ม.15 บ้านเทพบันดาล 93 67 26
ม.16 บ้านห้วยหินลาด 107 90 17 *ประปาหมู่บ้าน
รวม 1,581 1,088 493  

ตารางที่  5  แสดงจำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา

        หมายเหตุ   รวมผู้ใช้น้ำประปาของระบบประปาเทศบาลตำบลบึงงามทั้งสิ้น  1,088  ครัวเรือน

                       คิดเป็นร้อยละ  68.82  ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด