สภาพทางเศรษฐกิจ

  สภาพทางเศรษฐกิจ

  1. อาชีพ (ร้อยละ : จำนวนของประชากรทั้งหมด)                                               

–  เกษตรกรรม                 ประมาณ         41.37  %

–  รับจ้าง                      ประมาณ         15.42  %

–  รับราชการ                  ประมาณ         1.87    %

–  ค้าขาย                      ประมาณ         1.54    %

–  กำลังศึกษา                 ประมาณ         19.88  %

–  ประกอบอาชีพอื่นๆ        ประมาณ         19.82  %

  1. พื้นที่การเกษตรในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม
                        หมู่ที่ บ้าน พื้นที่การเกษตร (ไร่)
ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มันสำปะหลัง ยูคาลิปตัส พืชอื่น ๆ
ม.3 บ้านคำสมบูรณ์ 2,044.50 90.50 3,550.25 8.00 0.00 80.00
ม.4 บ้านโสกโพธิ์ 391.00 0.00 1,660.00 38.00 0.00 65.00
ม.5 บ้านโสกพอก 500.50 7.00 1,142.25 60.00 0.00 50.00
ม.6 บ้านโนนสวนปอ 1,797.75 10.00 1,915.00 2.00 43.00 40.00
ม.7 บ้านนาขาม 1,191.75 74.50 712.00 0.00 13.00 80.00
ม.8 บ้านบึงเจริญ 173.50 35.00 1,356.75 30.00 6.00 50.00
ม.10 บ้านโนนสวรรค์ 1,391.25 37.00 1,552.75 14.00 57.00 60.00
ม.14 บ้านโนนสวนปอเหนือ 1,212.00 33.50 3,070.25 0.00 13.00 100.00
ม.15 บ้านเทพบันดาล 47.00 5.33 217.00 0.00 0.00 20.00
ม.16 บ้านห้วยหินลาด 381.25 14.00 1,350.25 0.00 0.00 40.00
รวม 9,130.50 306.50 16,526.50 152.00 132.00 585.00

ตารางที่  3  แสดงข้อมูลพื้นที่การเกษตรในเขตเทศบาลตำบลบึงงาม

ที่มา  :  ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง  (ข้อมูลเกษตรกร ปี พ.ศ.2558)

  1. หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล

ธนาคาร  (ธกส.หน่วยสาขาเซกา)   –     แห่ง        โรงสี (ขนาดครอบครัว)    12   แห่ง

โรงแรม/รีสอร์ท                     5    แห่ง         ร้านค้าของชำ              54   แห่ง

ปั๊มน้ำมัน(แบบหัวจ่าย)              1     แห่ง       ร้านขายอาหารทั่วไป      47   แห่ง

ปั๊มน้ำมัน(ปั้มหลอด)                 4    แห่ง        โรงงานอุตสาหกรรมในครัวเรือน  4  แห่ง

ซ่อมรถ/เคาะพ่นสีรถยนต์           6    แห่ง         ร้านวัสดุก่อสร้าง             4   แห่ง