สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาลตำบลบึงงาม

 สภาพทั่วไป

                         

1.1  ลักษณะที่ตั้ง   เทศบาลตำบลบึงงามได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล

บึงโขงหลง  เมื่อวันที่  7  เดือนเมษายน  พ.ศ.2555  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  7 เมษายน  พ.ศ.2555  เทศบาลตำบลบึงงามตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดบึงกาฬ ประมาณ 90 กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดหนองคาย    ประมาณ 190 กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดนครพนม  ประมาณ  114  กิโลเมตร  มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่  จำนวน  10  หมู่บ้าน       หมู่บ้านที่ไกลที่สุดอยู่ห่างจากอำเภอประมาณ  13 กิโลเมตร

1.2  อาณาเขตติดต่อมีดังนี้       

ทิศเหนือ          จดเขต  อบต.โสกก่าม  อำเภอเซกา และ อบต.ท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง

ทิศใต้              จดเขต  อบต.โพธิ์หมากแข้ง  อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ทิศตะวันออก     จดเขต  ทต.บึงโขงหลง  อบต.โพธิ์หมากแข้ง และ อบต.ดงบัง อำเภอบึงโขงหลง

ทิศตะวันตก      จดเขต  อบต.โพธิ์หมากแข้ง  อำเภอบึงโขงหลง และ อบต.เซกา  อำเภอเซกา

1.3   เนื้อที่     

เนื้อที่โดยประมาณ  77.64 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  48,525  ไร่

1.4  ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นที่ราบลุ่ม  มีพื้นที่ติดกับแหล่งน้ำบึงโขงหลง ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอันดับที่

1098  ของโลก  ประชาชนใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตร  เพาะปลูกข้าว  และใช้ในการอุปโภค

ลักษณะสภาพดินในพื้นที่มีสภาพที่แตกต่างกัน  ดังนี้

  • มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย และดินลูกรัง บริเวณ หมู่ที่  3 , 4, 5 , 6, 7, 8, 10
  • มีลักษณะเป็นชั้นหินทราย บริเวณ  หมู่ที่  15  และ  หมู่ที่  16

ลักษณะของน้ำใต้ดินบริเวณบ้านนาขาม  หมู่ที่  7  และบ้านเทพบันดาล  หมู่ที่  15  มีรสเค็มไม่สามารถใช้ในการอุปโภคและบริโภคได้

 1.5  ลักษณะภูมิอากาศ

มีลักษณะภูมิอากาศจัดอยู่ในจำพวกมรสุมแถบร้อนและแห้งแล้ง   แบ่งออกเป็น 3  ฤดู  คือ

  • ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน  อุณหภูมิเฉลี่ย  38  องศาเซลเซียส
  • ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม
  • ฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคม  ถึงเดือนมกราคม  อุณหภูมิเฉลี่ย  11  องศาเซลเซียส

  เขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงงาม

เขตพื้นที่เทศบาลตำบลบึงโขงหลง

เขตพื้นที่ตำบลโพธิ์หมากแข้ง

เขตพื้นที่ตำบลเซกา

เขตพื้นที่ตำบลบ้านต้อง

เขตพื้นที่ตำบลโสกก่าม

เขตพื้นที่ตำบลท่าดอกคำ

เขตพื้นที่ตำบลท่าดอกคำ