ติดต่อศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานเทศบาลตำบลบึงงาม  อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ  38220  โทร.042-416025

ติดต่อในวันทำการ  เวลา  08.30  –  16.30  น.  เว้นวันหยุดราชการ  เสาร์และอาทิตย์